• Vízia školy

     Našou víziou je vytvoriť v triedach a školách spolupracujúce spoločenstvo, kde sa uskutočňuje zmysluplné učenie s možnosťou výberu a rozvíja sa celá osobnosť dieťaťa aj vzdelávateľa

     Čo to znamená?

     • posilnenie  celostného  zmysluplného učenia vo vzájomných  súvislostiach, prepojenie učenia  s reálnym životom,
     • zmeny metód a stratégií výchovy a vzdelávania poskytnutím dieťaťu možnosti výberu spôsobu vzdelávania, prechod k tvorivému a samostatnému riešeniu problémov,
     • rozvíjanie vyšších myšlienkových funkcií dieťaťa, jeho komunikačných zručností,
     • podpora orientácie na pozitívne ľudské hodnoty,
     • rešpektovanie osobnosti dieťaťa a jeho individuality,
     • vytváraním pozitívnej podporujúcej sociálnej klímy,
     • otvorenie sa školy rodičom a širšej verejnosti
     • vytvorenie bezpečného prostredia pre deti, zamestnancov, verejnosť na pôde školy. 
    • Koncepcia školy

     Ciele školy vychádzajú z jej koncepcie a sú vytvorené v súlade so základnými princípmi vysoko efektívneho spôsobu učenia Integrované tematické vyučovanie (ITV) (Bližšie pozri školský vzdelávací program).

     Humanizácia školy a jej prostredia

     • vytváranie neohrozeného (bezpečného) prostredia vo všetkých triedach;
     • zameranie sa na realizáciu mozgovo-kompatibilného prostredia;
     • rozvoj zmysluplného vyučovacieho obsahu - kurikula;
     • zavedenie koncepcie spoločných postupov na škole;
     • zabezpečenie rozvoja individuality osobnosti detí;
     • rozvoj tvorivého a kritického myslenia (schopnosť zaujať k problému stanovisko a     vyjadriť svoj názor aj keď nesúhlasím s názorom nadriadeného) ;
     • formovanie vlastenecky cítiaceho občana Slovenskej republiky, pestovanie národného     povedomia. Kladenie dôrazu na vlastný národ, slovenskú históriu, budovanie národného     povedomia a štátnosti;
     • prispievať k schopnosti detí demokraticky sa správať, konať a rozhodovať;
     • vytvárať optimálnu psychosociálnu klímu v intenciách projektu Školy podporujúce     zdravie;
     • vytvoriť podporného prostredia pre celý pedagogický zbor – decentralizácia rozhodovania;
     • jedným z princípov vzdelávania je, aby každý žiak v škole zažil úspech, mal možnosť    vyjadriť svoje pocity, oceniť niekoho, koho si váži;
     • budovanie vzťahov medzi učiteľom a rodičmi, všetci sa k sebe správajú ako k seberovnému partnerovi, neexistuje pocit nadradenosti a podradenosti.

     ​Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov vo všetkých vyučovacích predmetoch

     • kognitívnych kompetencií,
     • osobnostných kompetencií,
     • sociálnych kompetencií,
     • komunikačných kompetencií,
     • občianskych kompetencií,
     • kultúrnych kompetencií.

      

     a s tým súvisiacej čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov.

     Rozvoj celoživotných pravidiel:

     • dôveryhodnosť – konať tak, aby to človeka robilo hodným dôvery;
     • pravdivosť – hovoriť pravdu, byť zodpovedný, svedomitý, taktný;
     • aktívne počúvanie – sústredene počúvať hovorené slovo so zámerom pochopiť;
     • úctu (nevysmievanie sa) – nevyvyšovať sa nad iných;
     • najlepší osobný výkon – vydať zo seba pri práci to najlepšie, čo dokážeme.

      

     Rozvoj životných zručností:

     • zodpovednosť         ●   zdravý rozum              ●  priateľstvo
     • zvedavosť               ●   snaha                           ●  starostlivosť
     • spolupráca              ●   integrita                        ●  flexibilita
     • iniciatíva                  ●  vytrvalosť                      ●  organizácia
     • tolerancia                ●  zmysel pre humor         ●  riešenie problémov

      

     Vytváranie mozgovo-kompatibilného učebného prostredia, pre žiakov i učiteľov

      

     (Pozri školský vzdelávací program)

     1. Jedným z princípov vzdelávania je, aby každý žiak v škole zažil úspech, mal možnosť vyjadriť svoje pocity, oceniť niekoho, koho si váži.
     2. Budovanie vzťahov medzi učiteľom a rodičmi, všetci sa k sebe správajú ako k seberovnému partnerovi, neexistuje pocit nadradenosti a podradenosti.
     3. Zvyšovanie gramotnosti všetkých zamestnancov školy v oblasti informačných technológií.
     4. Zvyšovanie gramotnosti pedagógov i žiakov v oblasti cudzích jazykov.
     5. Zameranie sa na vzbudenie záujmu žiakov o mestskú časť a mesto, v ktorom sa škola nachádza – regionálnu výchovu (Pozri školský vzdelávací program).
     6. Rozvoj environmentálnej výchovy, dôsledne ju realizovať vo všetkých vyučovacích predmetoch i v mimo vyučovacom čase.
     7. Rozvoj pohybových aktivít žiakov, zvyšovanie ich fyzickej zdatnosti, ochrana a podpora zdravia. Aktivizovanie záujmovej telovýchovnej a športovej činnosti.
     8. Zapojenie sa do projektu ŠKOLA BEZ NÁSILIA pod záštitou UNICEF-u.
     9. Realizácia projektu Zippyho priatelia a Zippyho kamaráti jabĺčka v 1. a 2. ročníku ZŠ
     10. Rozvoj čitateľskej gramotnosti začlenením aktivizujúcich metód práce do všetkých učiteľov.
     11. Zvýšenie vedomostnej úrovne žiakov 9. ročníka – zlepšenie výsledkov celoslovenského testovania žiakov.
     12. Rozvoj finančnej gramotnosti v zmysle prílohy iŠkVP.
     13. Začlenenie/integrácia žiakov so ŠVVP ako aj talentovaných žiakov do bežných tried.
     14. Realizácia projektu CLIL v 1. a 2. ročníku v triedach, v ktorých je zabezpečený jazykovo kvalifikovaný personál.
     15. Rozvoj stratégie a logiky žiakov s cieľom zvýšiť vzdelanostnú úroveň detí.