• Chcem sa stravovať

     • Ocko a mamička, chcem sa stravovať v našej školskej jedálni a preto potrebujem zaplatiť stravné a objednať stravu.

      1. Noví záujemcovia si môžu  stiahnuť  Záväzná prihláška na stravovanie v ŠJ

      2. U nových stravníkov je potrebné prvú platbu navýšiť o 10,- €, čo je cena za nový číp, nie je potrebné nosiť hotovosť, čiastka bude odrátaná zo sumy na účte dieťaťa.

       

      Bežné stravovanie Cena dennej stravnej jednotky Typ stravy na deň Režijné náklady mesačne Reálne náklady zákon. zástupcov (20 dní)
      Materská škola 2,10 €

      desiata

      0,50 € 14 € 56 €

      obed

      1,20 €

      olovrant

      0,40 €
      Základná škola 1. stupeň 1,70 € obed 1,70 € 14 € 48 €
      Základná škola 2. stupeň 1,90 € obed 1,90 € 14 € 52 €

       

      Zdroj: Stravovanie od 1.1.2023 - výška_poplatkov, platnosť od 1. 1. 2023

      Odporúčaná úhrada poplatku

      • na začiatku školského roka do 2. septembra
      • na ďalšie mesiace vždy do 25. dňa bežného mesiaca na nasledujúci (napr. na október do 25. septembra)     

       

      Spôsob úhrady

      bankovým prevodom na účet vo VÚB, IBAN SK87 0200 0000 0016 3563 2751

       

      ⚠ V prípade, že dieťa nemá nabitý kredit na svojom stravovacom konte, nemá nárok na objednanie a odber stravy.

       

      Odhlásiť alebo prihlásiť na odber dennej stravy je možné deň vopred, najneskôr ráno do 8:00 hod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Prípadné zmeny v podmienkach tejto žiadosti zo strany školy budú zverejnené na webovom sídle školy.

      Kontakty

      V prípade akýchkoľvek otázok, prosím kontaktovať vedúcu osobu ZŠS.

       Pevná linka: 02/44 88 13 86, 

       mobil: 0911 234 931, 

       e-mail:  jedalen@zskomenskehoba.sk