• Povinné zverejňovanie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

     • Spôsob zriadenia, právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

       

      Sídlo: Základná škola s materskou školou Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava

       

      Právna forma: škola s právnou subjektivitou, rozpočtová organizácia, vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Svoju činnosť finančne zabezpečuje samostatne na základe rozpočtu.

       

      Súčasťou školy je základná škola, materská škola, školský klub detí a zariadenie školského stravovania.

       

      1. Zriaďovacia listina.pdf

      1.1 Dodatok č. 1.pdf

      1.2 Dodatok č. 2.pdf

      1.3 Dodatok č. 3.pdf

       

      IČO: 31 81 04 97

      2. Potvrdenie o udelení IČO.pdf

        

      3. Oznámenie o zapožičaní čestného názvu.pdf

       

      4. Štatút školy.pdf

       

      Riaditeľka školy : Mgr. Tatiana Kizivatová

      5. Menovací dekrét.pdf

       

      Zástupkyňa riad. školy pre MŠ : Andrea Konečná

       

      Zástupkyňa riad. školy pre I.stupeň : PaedDr. Jana Dudášová

       

      Zástupkyňa riad. školy pre II.stupeň: Mgr. Petronela Muchová

       

      Vedúca ŠKD: Dana Osuská

       

      Predsedníčka rady školy: Mgr. Natáia Lednická

       

      Zriaďovateľ: Mestská časť Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831 53 Bratislava

       

      Starosta obce : Mgr. Michal Drotován

       

      IČO: 00 30 45 57

       

      Spôsob zriadenia – zriaďovacia listina s účinnosťou od 1.4.2004

       

      Právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry

       

      Organizačný poriadok.pdf

      Organizačná struktúra.pdf

       

       

      Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

       

      Telefonicky: 02/44 88 41 40

       

      Osobne: riaditeľstvo ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava

       

      Poštou: ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava

       

      Elektronickou poštou: sekretarka@zskomenskehoba.sk alebo kizivatova@zskomenskehoba.sk

       

      Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené / § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov/

       

      Odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie

      Ak ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava žiadosti o sprístupnenie informácií nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

       

      Miesto podania opravného prostriedku

      Odvolanie sa podáva na ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava t. j. povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

       

      Lehota podania opravného prostriedku

      Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona č. 211/2000 Z. z.

       

      Spôsob podania opravného prostriedku

      1. písomne, 

      2. ústne do zápisnice,

      3. telegraficky, telefaxom (takéto podanie treba najneskôr do 3 dní potvrdiť podľa bodu 1) alebo 2), 

      4. elektronickými prostriedkami podpísanými zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona (215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.) 

       Z odvolania musí byť zrejmé: 

      • kto odvolanie podáva,

      • proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje,

      • dôvody odvolania,

      • návrh ako má odvolací orgán rozhodnúť.

       

      O odvolaní proti rozhodnutiu Základnej s materskou školou Jána Amosa Komenského na Hubeného 25 v Bratislave rozhoduje zriaďovateľ školy Mestská časť Bratislava - Rača ako jeho nadriadený orgán. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní v lehote do 15 dní od doručenia do školy. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. 

       

      Možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia

      Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa ust. § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku. Podľa § 250b zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov môže byť podaná žaloba proti orgánu, ktorý rozhodol v poslednom stupni, a to do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia. Žaloba sa podáva na príslušný súd

       

      Požiadavky, ktoré musia byť splnené

      Nie sú stanovené.

       

      Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

      1. Žiadosť o sprístupnenie informácií môže podať ktokoľvek t. j. akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez uvedenia dôvodu. 
      2. Žiadosť môže byť podaná ústne, telefonicky, písomne - listom, faxom, elektronickou poštou alebo iným spôsobom, ktorý je technicky vykonateľný. 
      3. Žiadosť musí obsahovať: 
      • identifikáciu povinnej osoby -komu je žiadosť určená (povinná osoba) 
      • identifikácia žiadateľa - kto žiadosť podáva (oprávnená osoba - žiadateľ) 
      • určenie požadovanej informácie - aké informácie požaduje žiadateľ zverejniť (predmet žiadosti) 
      • určenie spôsobu sprístupnenia - akým spôsobom majú byť informácie zverejnené (forma sprístupnenia napr. mailom, poštou, telefonicky a pod.) 
      •  

      Spôsob podania žiadosti o informáciu

      Kontaktné údaje

      ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava

      ústne

      v pracovných dňoch počas prevádzky od 7:00 hod. do 15:00 hod. u ktoréhokoľvek zamestnanca školy

      písomne

      ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava

      Telefonicky

      02/44 88 41 40

      Elektronickou poštou

      sekretarka@zskomenskehoba.sk alebo kizivatova@zskomenskehoba.sk

       

      Podávanie sťažností, petícií a iných podaní

      Sťažnosti podľa zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a petície podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení vybavuje úsek riaditeľa  školy - ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava

       

      Sťažnosti, petície, návrhy, podnety a iné podania možno podať: 

      1. poštou na adresu: ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava
      2. osobne v kancelárii riaditeľky školy v ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava počas pracovných dní od 8.00 hod. do 14.00 hod.

       

      Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

       

      Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

       

      Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená škole ako povinnej osobe.  Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, škola bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil, zároveň poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť.

      ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského, Hubeného 25, 831 53 Bratislava v zmysle vyššie citovaného zákona je povinná dodržiavať tieto lehoty:

      • do 5 dní ( § 7 ods. 1) – odkaz na už zverejnenú informáciu
      • do 5 dní ( § 15 ods. 1) – postúpenie žiadosti inej povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícií
      • do 8 pracovných dní ( § 17 ods. 1) – vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) citovaného zákona, ak nie sú dôvody na predĺženie lehoty    ( § 17 ods. 2 zákona)
      • bezodkladne ( § 17 ods. 3) – oznámenie predĺženia lehoty a dôvodov, ktoré viedli k jej predĺženiu žiadateľovi o informáciu podľa § 17 ods. 2 citovaného zákona

       

      ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského sprístupní informácie na žiadosť najmä:

      • ústne,
      •  nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, 
      • odkopírovaním informácií na technicky nosič dát,
      • sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
      • telefonicky,
      • poštou, 
      • elektronickou poštou

       

      Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

       

      Sťažnosť sa podáva spravidla písomne alebo ústne. ZŠ je povinná sťažnosť prešetriť a vybaviť do 30 odo dňa, keď mu bola sťažnosť doručená. Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje súčinnosť iného orgánu verejnej správy, fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ZŠ je povinná vybaviť sťažnosť najneskôr do 60 dní odo dňa, keď mu bola doručená. V prípadoch náročných na prešetrenie sťažnosti, možno lehotu na jej vybavenie predĺžiť o ďalších 30 dní. O každom predĺžení lehoty na vybavenie a o dôvodoch predĺženia je ZŠ povinná bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť sťažovateľa

       

      Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

      • všetky úkony sú bez poplatkov.

       

      Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,

       

      Ústava SR,

      Zákony, nariadenia vlády, vyhlášky na stránke MŠ SR - https://www.minedu.sk/12269-sk/regionalneskolstvo/

      • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
      • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,
      • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
      • zákon č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní,
      • zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
      • zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov
      • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
      • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
      • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
      • zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
      • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
      • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
      • zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
      • zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších  predpisov,
      • Listina základných práv a slobôd,
      • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, prijaté 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
      • Organizačný poriadok (pozri vyššie)
      • Školský poriadok (pozri v sekcii O škole)