• Regionálne vzdelávacie centrum Asociácie S. Kovalikovej-Vzdelávanie pre 21.storočie na Slovensku(ASK) 
        
      Činnosť centra je orientovaná na vzdelávanie pedagógov, rodičov a ďalších pracovníkov s deťmi a mladými ľuďmi v komunite  - v metodike Vysoko efektívneho učenia a ďalších inovačných programoch.  
      Centrá v súčasnosti vznikajú najčastejšie pri škole uplatňujúcej Vysoko efektívne učenie/ITV.  
        
      Cieľom centra je podporiť inovatívne vzdelávanie v regióne, rozvíjať pedagogické kompetencie  učiteľov na škole, sieťovať dôležitých dospelých v komunite  so zámerom v prospech   poznať a reagovať na  nereflektované, novo sa vynárajúce potreby  potreby detí. 
        
      Aktivity centra: 
      1.    workshopy pre pedagógov  a pracovníkov s DaMv regióne, 
      2.  otvorené vyučovanie pre rodičov a ďalších záujemcov, 
      3.  regionálne konferencie, prezentovanie príkladov dobrej praxe v regióne,  
      4.  zdieľanie skúsenosti  z modernizácie vyučovania a učenia sa (kluby moderných učiteľov), 
      5.  koordinácia prieskumu novo sa vynárajúcich potrieb detí v regióne,   
      6.  tréningy pre rodičov,  
      7.  preskúšanie pedagógov k akreditovaným programom ASK,  
      8.  poskytovanie konzultácií a poradenstva,  
      9.  tvorba metodickych materiálov. 
        
        
      Vzdelávanie priamo na školách poskytuje priame zážitky z inovatívnej pedagogickej praxe a podporuje  vytváranie  kontaktov a sietí  medzi jeho účastníkmi. Vytvárajú sa tiež kapacity na podporu zmeny, rozvoja  škôl zdola, priamo v regiónoch. 
        
      Centrá regionálneho vzdelávania učiteľov a školsko-pedagogického poradenstva poskytujú aj konzultácie pri tvorbe a implementácii inovačných a školských programov, rozširujú možnosti pre výmenu skúseností v regióne, inšpirujú pre tvorbu metodických materiálov pre inovačnú prax.  
       
       
       VYSOKO EFEKTÍVNE UČENIE
      INTEGROVANÉ TEMATICKÉ VYUČOVANIE
      = zmysluplné učenie prostredníctvom tematickej integrácie
       
        
      Základnou inováciou obsahu vzdelávania  v ZŠ s MŠ na Hubeného ulici v Bratislave je  tematická integrácia a cielené rozvíjanie sociálnych a emocionálnych zručností prostredníctvom spracovanej metodiky rozvoja životných zručností/kľúčových kompetencií.
       
      Učivo je spracované tak, že  vychádza z prirodzenej životnej situácie detí. Dôraz sa  kladie na jeho význam pre praktický život ako aj ďalšie vzdelávanie. Zohľadňuje špecifičnosti  a integruje aktuálne podmienky života komunity,  lokality a račianskeho regiónu. Pre proces didaktickej transformácie je učebná látka upravená tak, že umožňuje  diferencované vyučovanie podľa typu inteligencie dominujúcej u dieťaťa, jeho štýlu učenia, aktuálnych potrieb, záujmov, nadania a možností.   
       
      V spracovaní obsahu vzdelávania do  tematických výučbových blokov, projetkov a vyučovacích hodín sa využívajú moderné prístupy obohateného učebného prostredia ako podpora efektivity učebného  procesu. Učitelia využívajú  kooperatívne formy výučby. Dôraz je položený na dokonalé zvládnutie základného učiva všetkými žiakmi. 
       
      Realizácia projektu ITV
      Pri zavádzaní tohto vzdelávacieho modelu začíname realizáciou projektov formou
      * 90-100 minútových  integrovaných  tematických  blokov,
      * tematických dní, 
      * týždenného tematického  vyučovania, 
      * mesačného tematického vyučovania,
      * dlhodobých projektov ( v trvaní niekoľkých týždňov),
       
      Tematické  projekty môžu uskutočňovať samostatné triedy, ročníky ale aj celoškolské projekty.  
       
      Tematický projekt zahrňuje učivo viacerých učebných predmetov, integruje v sebe získavanie poznatkov, nadobúdanie a uplatňovanie intelektuálnych, pracovných a sociálnych zručností. Je ukončený výstupmi, ktoré sa prezentujú a hodnotia v triednom kolektíve.  Rozvíja  aj nadpredmetové kľúčové kompetencie žiakov.
       
       Prínos  vzdelávacieho modelu ITV = Vysoko efektívne učenie
       
      *    posilnenie  celostného  zmysluplného učenia vo vzájomných súvislostiach,   
            prepojenie učenia  s reálnym životom, vytvorením triedneho,  školského učebného 
            obsahu, školského  vzdelávacieho  programu,
      *   zmeny metód a stratégií výchovy a vzdelávania (poskytnutím dieťaťu možnosti 
           výberu spôsobu vzdelávania, prechod od pasivity k tvorivému a samostatnému 
           riešeniu problémov, rozvíjanie vyšších myšlienkových funkcií dieťaťa, jeho 
           komunikačných zručností, podpora orientácie na pozitívne ľudské hodnoty, 
      *    zmeny vzťahu medzi učiteľom a žiakom (rešpektovanie osobnosti dieťaťa a jeho 
            individuality),
      *    vytváraním pozitívnej podporujúcej sociálnej klímy, 
      *   riadenie školy s  inovačným edukačným programom – posilnenie vnútorného 
           prostredia školy, otvorenie sa školy rodičom a širšej verejnosti. 
       
       
      ITV prináša pozitíva v rozvoji životných zručností/kľúčových kompetencií detí:
       
      *   učenie sa, vzdelávanie – vzrastá záujem o učenie, schopnosti efektívne sa učiť, 
           zvyšuje sa školská úspešnosť, rozvíja sa nezávislé myslenie a schopnosť 
           integrovane využívať  osvojené  kompetencie,
      *  sebapoznanie a rozvoj charakteru, vzťah k sebe – dochádza k hlbšiemu  
          uvedomovaniu si svojho správania, svojich silných a slabých stránok, nárastu 
          hrdosti,
      *   sebariadenie – posilňuje sa schopnosť vytvárať vlastný názor a schopnosť 
           prezentovať svoj názor, schopnosť samostatne plánovať  aktivity, organizovať ich 
           pre seba aj iných, vyberať si zodpovedne  priority, rozhodovať sa,...,
      *    vytváranie vzťahov – schopnosť akceptovať názory iných a rešpektovať 
            alternatívne myšlienky, oslabuje sa boj o moc, posilňuje sa dôvera, rozvíja sa 
            schopnosť porozumieť druhej osobe, spolupracovať a vytvárať pozitívne sociálne 
            vzťahy, otvorene komunikovať, kreatívne riešiť problémy, ...,
      *     iniciatívne zapojenie sa do života v komunite – identifikácia problémov 
            prostredia,  návrhy zmien, iniciatívne oslovovanie zodpovedných dospelých k 
            spolupráci .....
       
       
      V záverečnej správe gestora(ŠPÚ) o experimentálnom overovaní výchovno-vzdelávacieho projektu ITV, december 2001 sa tvrdí, –  „ITV možno medzi súčasnými inovačnými a alternatívnymi výchovno-vzdelávacími programami považovať za jeden z najkomplexnejších, čo sa týka rozsahu, oblastí jeho pôsobenia na žiakov. ...možno ho považovať z odbornej stránky za najprepracovanejší vzhľadom na obsahovú i metodickú stránku ako aj vzhľadom na systém prípravy učiteľov na jeho realizáciu… je teda v súlade s dlhodobou koncepciou a perspektívou rozvoja našej výchovno-vzdelávacej sústavy.“