• Zariadenie školského stravovania

     • ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

      Kontakty

      Pevná linka: 02/44 88 13 86, 

      mobil: 0911 234 931

      e-mail:   jedalen@zskomenskehoba.sk  

       

      Pokyny pre stravníkov

      1. Noví záujemcovia si môžu zápisné lístky na stravovanie vyzdvihnúť u triednych učiteľov, resp. v elektronickej podobe na stránke školy v sekcii TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE
      1. U nových stravníkov je potrebné prvú platbu navýšiť10,- €, čo je cena za nový čip, nie je potrebné nosiť hotovosť, čiastka bude odrátaná zo sumy na účte dieťaťa.
      1. Poplatky

      Výšku stravného na jedno jedlo určujú aktuálne finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, ktoré sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      1. Výška stravného na jedno jedlo:
      • v materskej škole zodpovedá 3. finančnému pásmu, t. j. spolu 1,54 €/deň (suma zahŕňa desiatu, obed, olovrant)
      • v základnej škole 3. finančnému pásmu, t. j.:
      • 1,21 € / 1. stupeň
      • 1,30 € / 2. stupeň
      1. Výška príspevku na režijné náklady je:
      • 8,- € / mesiac v materskej škole
      • 9,- €/ mesiac v základnej škole

      V prípade možnosti čerpať štátnu dotáciu na jedno dieťa a deň sa reálne náklady zákonných zástupcov na stravné znížia o túto sumu.

      Výška stravného pre iných stravníkov (cudzí stravníci, zamestnanci) je 1,41 € plus režijné náklady. Z toho cena na nákup potravín je 1,41 € a suma za režijné náklady bude vypočítaná zo skutočných nákladov potrebných na prípravu 1 jedla (zamestnanci hradia príspevok na stravné v zmysle § 152 ods. 3 Zákonníka práce).

      1. Pri bankových prevodoch ako  VS  (variabilný symbol) použiť kód žiaka v tvare  2022xxx.
      1. V prípade akýchkoľvek otázok, prosím kontaktovať vedúcu osobu ZŠS

        

       

      Stravu je možné platiť:

      1. trvalým príkazom v banke;       2. príkazom cez internetbanking;    3. prevodným príkazom v banke,
      2. číslo účtu  SK87 0200 0000 0016 3563 2751
      3. ako variabilný symbol uvádzajte  pridelený kód žiaka (pr. 2022001).
      4. do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno dieťaťa a triedu (z dôvodu kontroly).

       

      Objednávanie a odhlasovanie stravy prebieha cez online pripojenie:

      1. Stravné musí byť uhradené Objednávanie a odhlasovanie stravy prebieha cez online pripojenie.
      2. Rodič alebo žiak objednáva stravu do 14.00 hod. na nasledujúci deň, poprípade na celý týždeň.
      3. Rodič alebo žiak má na výber z dvoch jedál.

      Jedlo č.1 mäsité a 

      jedlo č.2 bez mäsité,

      pričom jedlo č.2 je možné objednať v daný deň len do 14:00 hod. na nasledujúci deň.

      (Príklad: v piatok do 14:00 na pondelok)

      1. Rodič taktiež odhlasuje dieťa tým istým spôsobom.
      2. V prípade ak dieťa po chorobe, resp. z iných dôvodov súvisiacich s neprítomnosťou žiaka v škole, nastupuje  do školy, je možné ho prihlásiť na stravu v daný deň do 8.00 h cez online portál.
      3. V prípade choroby dieťaťa, resp. z iných dôvodov súvisiacich s neprítomnosťou žiaka v škole, je možné odhlásiť dieťa zo stravy v daný deň do 8.00 h cez online portál LEN na obed č. 1.
      4. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
      5. Počas choroby žiaka sa poskytuje obed do obedára len prvý deň ochorenia dieťaťa. Ďalšie dni treba dieťa zo stravy odhlásiť.
      6. Nie je prípustné, aby si choré dieťa prišlo po obed do obedára samo.

       

      Pokyny pre stravnikov k 1.9.2022

       

      Poznámka: 

      V prípade straty, resp. odcudzenia jedinečného kódu žiaka

      hrozí prístup neoprávnenej osoby k osobným údajom žiaka!!!

       

      Dodatok_c._1_2022_k_Prevadzkovemu_poriadku_ZSS_J.A.Komenskeho.pdf