•  
      KONCEPCIA ŠKOLY
       
       
      Ciele školy vychádzajú z jej koncepcie a sú vytvorené v súlade so základnými princípmi vysoko efektívneho spôsobu učenia Integrované tematické vyučovanie (ITV) (Bližšie pozri školský vzdelávací program).

       

      1. Humanizácia školy a jej prostredia

      • vytváranie neohrozeného (bezpečného) prostredia vo všetkých triedach;
      • zameranie sa na realizáciu mozgovo-kompatibilného prostredia;
      • rozvoj zmysluplného vyučovacieho obsahu - kurikula;
      • zavedenie koncepcie spoločných postupov na škole;
      • zabezpečenie rozvoja individuality osobnosti detí;
      • rozvoj tvorivého a kritického myslenia (schopnosť zaujať k problému stanovisko a     vyjadriť svoj názor aj keď nesúhlasím s názorom nadriadeného) ;
      • formovanie vlastenecky cítiaceho občana Slovenskej republiky, pestovanie národného     povedomia. Kladenie dôrazu na vlastný národ, slovenskú históriu, budovanie národného     povedomia a štátnosti;
      • prispievať k schopnosti detí demokraticky sa správať, konať a rozhodovať;
      • vytvárať optimálnu psychosociálnu klímu v intenciách projektu Školy podporujúce     zdravie;
      • vytvoriť podporného prostredia pre celý pedagogický zbor – decentralizácia rozhodovania;
      • jedným z princípov vzdelávania je, aby každý žiak v škole zažil úspech, mal možnosť    vyjadriť svoje pocity, oceniť niekoho, koho si váži;
      • budovanie vzťahov medzi učiteľom a rodičmi, všetci sa k sebe správajú ako k seberovnému partnerovi, neexistuje pocit nadradenosti a podradenosti.

       

      Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov vo všetkých vyučovacích predmetoch => rozvoj:

      • kognitívnych kompetencií,
      • osobnostných kompetencií,
      • sociálnych kompetencií,
      • komunikačných kompetencií,
      • občianskych kompetencií,
      • kultúrnych kompetencií.

      a s tým súvisiacej čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov.

       

      Rozvoj celoživotných pravidiel:

      • dôveryhodnosť – konať tak, aby to človeka robilo hodným dôvery;
      • pravdivosť – hovoriť pravdu, byť zodpovedný, svedomitý, taktný;
      • aktívne počúvanie – sústredene počúvať hovorené slovo so zámerom pochopiť;
      • úctu (nevysmievanie sa) – nevyvyšovať sa nad iných;
      • najlepší osobný výkon – vydať zo seba pri práci to najlepšie, čo dokážeme.

       

      Rozvoj životných zručností:

      • zodpovednosť            zdravý rozum                priateľstvo
      • zvedavosť                  snaha                             starostlivosť
      • spolupráca                 integrita                          flexibilita
      • iniciatíva                    vytrvalosť                        organizácia
      • tolerancia                  zmysel pre humor           riešenie problémov

       

      Vytváranie mozgovo-kompatibilného učebného prostredia, pre žiakov i učiteľov (Pozri školský vzdelávací program).

       

      1. Jedným z princípov vzdelávania je, aby každý žiak v škole zažil úspech, mal možnosť vyjadriť svoje pocity, oceniť niekoho, koho si váži.
      2. Budovanie vzťahov medzi učiteľom a rodičmi, všetci sa k sebe správajú ako k seberovnému partnerovi, neexistuje pocit nadradenosti a podradenosti.
      3. Zvyšovanie gramotnosti všetkých zamestnancov školy v oblasti informačných technológií.
      4. Zvyšovanie gramotnosti pedagógov i žiakov v oblasti cudzích jazykov.
      5. Zameranie sa na vzbudenie záujmu žiakov o mestskú časť a mesto, v ktorom sa škola nachádza – regionálnu výchovu (Pozri školský vzdelávací program).
      6. Rozvoj environmentálnej výchovy, dôsledne ju realizovať vo všetkých vyučovacích predmetoch i v mimo vyučovacom čase.
      7. Rozvoj pohybových aktivít žiakov, zvyšovanie ich fyzickej zdatnosti, ochrana a podpora zdravia. Aktivizovanie záujmovej telovýchovnej a športovej činnosti.
      1. Zapojenie sa do projektu ŠKOLA BEZ NÁSILIA pod záštitou UNICEF-u.
      1. Realizácia projektu Zippyho priatelia a Zippyho kamaráti jabĺčka v 1. a 2. ročníku ZŠ
      2. Rozvoj čitateľskej gramotnosti začlenením aktivizujúcich metód práce do všetkých učiteľov.
      3. Zvýšenie vedomostnej úrovne žiakov 9. ročníka – zlepšenie výsledkov celoslovenského testovania žiakov.
      1. Rozvoj finančnej gramotnosti v zmysle prílohy iŠkVP.
      2. Začlenenie/integrácia žiakov so ŠVVP ako aj talentovaných žiakov do bežných tried.
      3. Realizácia projektu CLIL v 1. a 2. ročníku v triedach, v ktorých je zabezpečený jazykovo kvalifikovaný personál.
      1. Rozvoj stratégie a logiky žiakov s cieľom zvýšiť vzdelanostnú úroveň detí.