• OZNAM - prihlášky do MŠ

     •  

                          
       

      O Z N A M

      Oznamujeme rodičom, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy (prihlášky) na školský rok 2014/2015 budú k dispozícii od 15. februára 2014 do 15.marca 2014.

      Žiadosti si rodičia môžu vyzdvihnúť osobne priamo v materskej škole

      v pracovných dňoch od 6,30 h – do 17,00 h alebo stiahnuť na našej webovej stránke.

      Termín odovzdávania žiadostí:
      Vyplnené a potvrdené žiadosti o zdravotnom stave dieťaťa (ošetrujúci lekár musí potvrdiť, či je dieťa spôsobilé navštevovať materskú školu)

      v prípade prechodného bydliska, potvrdenia o prechodnom pobyte z ohlasovne pobytov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Rača,

      odovzdá  rodič zástupkyne  MŠ v termínoch :  od 15.februára do 15.marca


      Do MŠ sa budú na základe žiadosti o prijatie dieťaťa prijímať prednostne deti: 
      - s odloženou povinnou školskou dochádzkou;
      - ktoré dovŕšili piaty rok veku;
      - súrodenci už umiestnených v MŠ,ZŠ;
      - s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava - Rača;
      - 3-ročné a staršie deti – sa budú prijímať podľa voľnej kapacity materskej školy.

      Písomné oznámenie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka

      ZŠ s MŠ zákonnému zástupcovi dieťaťa najneskôr do 30. apríla 2014. 

      Prihláška do MŠ.pdf

      Prihláška do MŠ.doc
       

      Bližšie informácie k prijímaniu detí poskytne zástupkyňa MŠosobne alebo telefonicky na čísle

      44 88 11 43.