• DOTÁCIE NA STRAVU OD 01.05.2023
      • DOTÁCIE NA STRAVU OD 01.05.2023

      • Vážení rodičia,

       dňa 28.02.2023 bol v zbierke zákonov SR zverejnený zákon č. 65/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Predmetná novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi s účinnosťou od 01.05.2023 mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácie na stravu.

       Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu reagujú na neustále sa zvyšujúce životné náklady domácností s deťmi ako sú energie, potraviny, zvýšenie cien stravovania detí v školách z dôvodu úpravy finančných pásiem na nákup potravín na jedlo v zariadeniach školského stravovania, ako aj z dôvodu zvyšovania režijných nákladov v týchto zariadeniach. V nadväznosti na novú právnu úpravu zákona o dotáciách od 01.05.2023 pri poskytovaní dotácií na stravu dochádza k nasledovným zmenám:

        

       Výška dotácie na stravu:

       Dotácia na stravu sa bude v zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách poskytovať v sume:

       1. 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole (ďalej len „MŠ“) a odobralo stravu,
       2. 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole (ďalej len „ZŠ“) na prvom stupni a odobralo stravu,
       3. 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni odobralo stravu.

       Oprávnené deti na poskytnutie dotácie na stravu:

       V zmysle § 4 ods. 3 zákona o dotáciách, dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na dieťa, ktoré navštevuje:

       1. posledný ročník v MŠ alebo základnú školu, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa o dotáciu (ďalej len „zriaďovateľ školy“) prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa;
       2. , okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „deti v HN/ŽM“);
       3. MŠ, ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

       V prípade detí navštevujúcich posledný ročník MŠ alebo základná školu (1. – 9. ročník), bude možné dotáciu na stravu od 01.05.2023 poskytnúť len za podmienky, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej spolu len „rodič“) písomne požiada zriaďovateľa školy prostredníctvom školy, resp. Zariadenia školského stravovania pri Základnej škole s materskou školou Jána a Amosa Komenského formou ŽIADOSTI o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa.

        

       Rodič dieťaťa/zariadenie SPOD a SK (sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela) má možnosť žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu odvolať a v takomto prípade zriaďovateľ školy úradu oznámi „úbytok“ dieťaťa na príslušnom zozname oprávnených detí.

        

       V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

       • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni;  
       • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).

       Upozornenie

       V prípade, ak máte záujem, aby bola na Vaše dieťa poskytnutá dotácia na stravu od 01.05.2023, je potrebné, aby ste v termíne do 18.04.2023  prostredníctvom EDU PAGE POŽIADALI o poskytnutie dotácie:

       NÁVOD - Ako zadám ŽIADOSŤ O DOTÁCIU NA STRAVU vu cez webovú stránku školy (MŠ aj ZŠ)? 

       NÁVOD - Ako zadám ŽIADOSŤ O DOTÁCIU NA STRAVU cez aplikáciu EDU PAGE?

       Bez PODANIA ŽIADOSTI nie je možné, aby na Vaše dieťa bola poskytnutá dotácia na stravu.

       V prípade, že sa Vaše dieťa ešte v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov, t. j. okrem príslušnej návratky je potrebné odovzdať aj zápisný lístok stravníka = prihlášku na stravovanie: (nájdete na: https://zskomenskehoba.edupage.org/a/stravovanie).