• Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka
      • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka

      • Kedy?              STREDA 22.03..2023 

       Od koľkej?       príchod do školy v čase 7:30 7:45 hod.

                               koniec testovania 12:00 – 12:30 hod.

       Odporúčame:   zvážiť odhlásenie žiaka z obeda

        

       Žiaci 5. – 8. roč. sa individuálne vzdelávajú v domácom prostredí.

     • PLAVECKÝ VÝCVIK v ŠKD
      • PLAVECKÝ VÝCVIK v ŠKD

      • 1. termín 15. 03. – 23. 03. 2023 deti 1.B, 1.C, 1.D

       2. termín 24. 03. – 03. 04. 2023 deti 1.A, 4.A, 4.B, 4.C, 4.D

       Rodičia boli bližšie informovaní cez EduPage.

       Obed pre plavcov bude od 11:30 hod.

     • Grafika predného obalu mlieka Brejky
      • Školské mlieko - oznam o obnove dotácie

      • „Vážené vedenie školy, milí rodičia,

       vďaka promptnej reakcii Ministerstva pôdohospodárstva a verejnému prísľubu ministra  navýšiť dotáciu na Školské mlieko pre školský rok 2022/2023 opätovne od
       17.2.2023 spúšťame predaj dotovaných mliečnych výrobkov RAJO.

       Nevyhodnotili sme zvýšený záujem detí o mlieko správne, vyčerpali sme
       prostriedky z programu na dodávku dotovaného mlieka do škôl skôr a včas sme to
       smerom k MPRV SR nekomunikovali.

       Veľmi si tento prístup ministerstva vážime a Vám ďakujeme za trpezlivosť počas riešenia vzniknutej situácie.

       Tím školské mlieko RAJO s. r. o.“

       Zdroj: RAJO_.pdf

     • Rodina je základ
      • Rodina je základ

      • „Pani učiteľka, na Slovensko príde z Ameriky moja sestra aj so svojím mužom! A ide bratovi na svadbu. Do Dánska! Ale ja tam nejdem, musím byť doma. Chápete?“ nechá sa počuť jedna moja žiačka. V jej tvári však vidím radosť z toho, že sa rodina po dlhšej dobe opäť stretne. „Počuj, Pauli, a nespýtaš sa ich, či by nám neprišli na hodinu angličtiny?“ počujem zrazu seba. Moja silne emočná osobnosť zase raz nesklamala a ja som zareagovala čisto impulzívne a bez premýšľania. Na angline už dlhšie preberáme tému RODINA a mať na hodine native speakra je vždy velikánsky bonus pre deti ... tak snáď to nejako skĺbim, povedala som si v duchu. Paula však na druhý deň nič nevravela a na tretí deň na mojej hodine ani nebola, keďže bola na exkurzii. Čo však čert nechcel (alebo anjel chcel), stretli sme sa na obede v jedálni. Pribehla, oznámila mi, že sestra s mužom prídu a nech jej poradím, o čom majú hovoriť. No učebný plán stlčený na kolene, čo vám budem hovoriť. Moja predstava bola mať voľnú diskusiu o živote ďaleko od rodiny. Večer som si však k tomu sadla a premyslela všelijaké varianty toho, akým smerom sa môže hodina uberať. Čo ak sa deti nebudú nič pýtať? Čo ak naši hostia nebudú mať o čom hovoriť? Pripravila som si teda sama otázky. Aj skupinovú prácu, do ktorej by som „v čase núdze“ zapojila našich hostí. Aj kvíz som mala pripravený ...

     • Školská zdravotná sestra
      • Školská zdravotná sestra

      • Od 1.11.2022 pôsobí v našej škole zdravotná sestra, ktorá je spôsobilá na výkon odborných pracovných činností v súlade so štandardnými diagnostickými a terapeutickými postupmi na základe návrhu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti žiakovi v škole.

       Rodičia, ktorí majú záujem, aby sa ich dieťaťu v škole poskytovala zdravotná starostlivosť, majú možnosť s pani  Bc. Martinou Vajdiakovou dohodnúť osobné stretnutie. Telefonický a e-mailový kontakt nájdete v sekcii Kontakty.

       V súlade so zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti zákonný zástupca podpíše až po riadnom poučení zdravotníckym pracovníkom, ktorý mu do detailov individuálne vysvetlí a dohodne si, čo sa s dieťaťom bude/nebude diať.

       Ak má zákonný zástupca žiaka záujem o poskytovanie tejto služby, info súhlas poskytnite škole výlučne osobne, NIE elektronicky cez EDU PAGE ani e-mailom. Dobrovoľne poskytnuté informované súhlasy zákonným zástupcom žiaka po poučení školskou zdravotnou sestrou, týkajúce sa zdravotnej starostlivosti Vášho dieťaťa, budú dôsledne uložené a zabezpečené tak, ako všetka papierová dokumentácia školy obsahujúca osobné údaje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktoré škola zabezpečila.

      • Nové zvonenie

      • Školská brána sa otvára o 7:30 a zatvára o 7:45 hod. 🕗

       Vyučovanie začíname 7:50 ranným kruhom s triednym učiteľom.

      • Prevádzka a vnútorný režim školy od 5.9.2022 a podmienky vstupu

      • V súlade s odporúčaniami v materiáli Zelená otvoreným školám v školskom roku  2022/2023, ktorý vydalo MŠVVaŠ dňa 16.8.2022 a súhlasom zriaďovateľa  vydáva riaditeľka školy Podmienky a vnútorný režim školy, podmienky vstupu do priestorov školy a podmienky  na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov školy od 5.9.2022.


       Forma vyučovania

       Prezenčná podľa aktuálneho rozvrhu, ktorý je od  6.9.2022.


       Nástup do školy

       5.9.2022, 8.00 hod.


       Podmienka nástupu žiaka do školy

       Zákonný zástupca žiaka odovzdá Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti dieťaťa pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov) – zákonný zástupca žiaka podáva cez aplikáciu Edupage.

       Zabezpečenie bezpečného pobytu žiakov v školskom prostredí


       Domáce samotestovanie - dobrovoľné

       Zákonný zástupca žiaka hlasovaním na Edupage v júni 2022 vyjadril  záujem o AG testy určené na samotestovanie v domácom prostredí.

       Samotestovanie je dobrovoľné, výsledok nie je potrebné hlásiť. Iba v  prípade pozitívneho výsledku – žiak zostáva doma, zákonný zástupca pozitívny výsledok bezodkladne oznámi triednemu učiteľovi.


       Izolácia

       Do domácej izolácie ide iba žiak s pozitívnym výsledkom testu (Ag samotestu, príp. PCR testu). Po zistení pozitivity zákonný zástupca žiaka kontaktuje ošetrujúceho lekára (pediatra).

       Žiak je doma v izolácii podľa pokynov lekára. Po skončení izolácie  musí mať tento žiak  5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 . Zvyšok triedy pokračuje vo vyučovacom procese.


       Vstup do budovy školy

       Vstup do budov školy je povolený iba žiakom a zamestnancom školy. Pri vstupe si žiak  vydezinfikuje ruky.

       Žiaci vchádzajú do budovy školy  v čase od 7:30 do 7:45 dvoma vchodmi: hlavným vchodom,  z Meretu  tí, ktorí tam majú skrinky.

       Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.


       Organizácia vyučovania

       V týždni od 6.992022 do 9.9.2022 sa žiaci učia od 7:50 do 11:45 hod. Sú so svojím triednym učiteľom.

       Žiaci 2. stupňa majú v piatok  9.9.2022 účelové cvičenie v prírode v čase

       od 8:00 do 12:00 hod.


       Od pondelka 12.9.2022 prebieha vyučovanie podľa nového časového harmonogramu, ktorý nájdeš TU


       Stravovanie v školskej jedálni

       Pozri na webovom sídle školy v sekcii STRAVOVANIE.


       Školský klub detí (ŠKD)

       ŠKD začína prevádzku  od 6.30 hod. ŠKD končí  prevádzku o 17:30 hod.

       V čase od 14:00 do 15:00 nie je možné vyzdvihnúť dieťa z ŠKD, nakoľko deti nie sú v budove školy.

       Zákonný zástupca je povinný rešpektovať čas otvorenia a zatvorenia školy a prispôsobiť tak príchod a odchod dieťaťa v danom čase. Dieťa zákonný zástupca vyberá cez hlavný vchod prostredníctvom systému Bellhop (priložením príslušného čipu na zariadenie pri hlavnom vchode).


       Záujmová činnosť

       Krúžková činnosť sa realizuje od 1. októbra v popoludňajších hodinách po 14:00 hod. podľa záujmu žiakov (vzdelávacie poukazy).


       Prekrytie horných dýchacích ciest

       Na základe aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR dieťa/žiak ani zamestnanec školy nemusí mať v interiéri ani v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty. Z obavy o svoje zdravie môže aj naďalej dieťa/žiak a zamestnanec mať dobrovoľne prekryté horné dýchacie cesty rúškom/respirátorom.


       Ospravedlnenie žiaka z dochádzania do školy

       Zákonný zástupca svojim rozhodnutím môže ospravedlniť žiaka na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní musí ihneď po návrate do školy  predložiť „potvrdenie o chorobe“ od detského lekára, v opačnom prípade bude dochádzka neospravedlnená.


       Povinnosť zákonného zástupcu

       V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa dieťaťa a riaditeľku školy prostredníctvom e-mailu.

       Rešpektuje, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.

       Berie na vedomie, že ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti (v izolačke) a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

       Dodržiava pokyny riaditeľky školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy zahrnuté v tomto dokumente.


       Vstup do priestorov školy

       Vstup do školy pre rodičov a v nej nezamestnané osoby je povolený na základe dohody s riaditeľkou školy. V prípade nutnosti je potrebné telefonicky (02/44 88 41 40), príp. e-mailom (sekretarka@zskomenskehoba.sk) kontaktovať školu a dohodnúť si termín.


       V prípade nových usmernení a pokynov v súvislosti so epidemiologickou situáciou COVID-19 budú tieto usmernia upravované.


                                                                                Mgr. Tatiana Kizivatová, v. r.

                                                                                            

       Prevádzka školy od 5.9.2022 (verzia na tlač)

      • STRAVOVANIE V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI OD 1.9.2022

      • Ahojte po prázdninách! 

       Už je možnosť sa prihlásiť na stravovanie. Jedálny lístok je už aktívny.

       Noví stravníci nájdu prihlášku TU.

       Tí, čo nemáte dobité kontá, tak šup šup, nech si viete stravu objednať.

       5.9.2022 varíme len pre deti v ŠKD (2. - 4. ročník)

       Od 6.9.2022 varíme v klasickom móde - výber z dvoch jedál!

       Viac nájdete v sekcii STRAVOVANIE  na hornej lište.

       Tešíme sa na vás

       Team ZŠS

     • POĎAKOVANIE
      • POĎAKOVANIE

      • Milí  priatelia,

       ani sme sa nenazdali a je tu koniec ďalšieho školského roka. Za celý tím zamestnancov ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského na Hubeného 25 v Bratislave by sme sa Vám všetkým chceli poďakovať, že sme aj v školskom  roku 2021/2022 kráčali spoločnou cestou spolupráce, podpory a priateľstva. Je pre nás veľkou cťou, že dôverujete našim kolegom a ich metódam práce. Bez rodičov a priateľov školy by sa naša vzdelávacia inštitúcia nemohla rozvíjať takým rezkým tempom. Vy všetci ste spolutvorcami našich vízií a veľmi si to vážime.

       Obrovská vďaka za Vašu každodennú spoluprácu a slová uznania!

       Prajeme Vám, aby ste prežili pokojné slnečné leto a načerpali mnoho energie.

       Tešíme sa na stretnutie v školskom roku 2022/2023.